Deelnemersreglement Skate4AIR Classic 2022

Deelnemersreglement Skate4AIR Classic 2022

Algemeen

 1. Het doel van Skate4AIR is, hoofdzakelijk door middel van het schaatsevenement op de Weissensee in Oostenrijk, zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen de ziekte Cystic Fibrosis. 
 2. De Skate4AIR Classic wordt gehouden op dinsdag 25 januari 2022. Deelnemers schaatsen: 100, 150 of 200 km op de Weissensee. De uitdaging voor de deelnemers is om op die dag zoveel mogelijk kilometers te schaatsen. Zij doen dit in het kader van de door de AEW georganiseerde Alternatieve Elfstedentocht. Iedere deelnemer houdt zich daarbij aan het door de AEW voorgeschreven Deelname reglement. De minimale afstand van 100 km geldt niet voor deelnemers t/m 16 jaar oud of deelnemers met CF.
 3. Door inschrijving voor de Classic gaat de deelnemer automatisch akkoord met de algemene Deelnamevoorwaarden van de AEW en de bijzondere inschrijfvoorwaarden i.v.m. COVID-19 van de AEW.
 4. Inschrijven is mogelijk als individu en als team. Indien wordt ingeschreven als team zal aan de organisatie worden doorgegeven wie fungeert als “teamcaptain” en daarmee aanspreekpersoon voor de organisatie is.
 5. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij zorgt voor een sponsoropbrengst van minimaal € 750 en zich inspant meer bijeen te brengen. Ook van teams wordt verwacht dat zij zorgen voor een minimale sponsoropbrengst van € 750 per teamlid. Iedere deelnemer stelt zich met de inschrijving garant voor betaling van dat bedrag. 
 6. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de Stichting Skate4AIR, zonder daarvoor een vergoeding te kunnen claimen.

Inschrijving

 1. De deelnemer betaalt voor inschrijving voor de Skate4AIR Classic inschrijfgeld hierna deelnamegeld genoemd, bestaande uit:
 • De organisatiekosten voor deelname aan Skate4AIR bedragen € 160 per persoon. Dit is inclusief deelname aan drie clinics / webinars (online informatiesessies) en een reünie.
 • Kosten voor hotel overnachtingen o.b.v. half pension in één van de door Skate4AIR geboekte hotels (basis is 3 nachten; bij meerdere nachten verblijf zijn de kosten voor eigen rekening)
 • Daarnaast betalen deelnemers € 75 voor deelname aan de AEW-toertocht en € 30 voor lidmaatschap AEW (indien nog geen lid)
 • Deelnemers die nog niet eerder aan Skate4AIR hebben deelgenomen betalen bovendien € 130 als tegemoetkoming in de kosten voor een kledingpakket bestaande uit een geheel “Skate4AIR branded” schaatspak-en jack, muts en coll. Dit pakket wordt alleen bij eerste deelname verstrekt. Dit wordt ook omschreven in Kostenoverzicht voor de Classic.

2. Het recht op inschrijving is niet aan enige leeftijd gebonden.

3. Deelname is definitief na het invullen en ondertekening van het inschrijfformulier. Het gehele deelnamegeld dient vooraf aan de Classic te zijn betaald. Dit geschiedt door middel van een betaalverzoek via Tikkie dat de deelnemer zes (6) weken voor aanvang van de Classic ontvangt per e-mail of telefoon (WhatsApp). Door de inschrijving voor dit evenement accepteert de deelnemer automatisch de bepalingen van dit Deelnemersreglement. Tijdens de inschrijfprocedure wordt gevraagd hiervoor akkoord te geven. 

4. Indien een deelnemer annuleert, dient hij dat schriftelijk per e-mail met te verifiëren gegevens te doen. Skate4AIR hanteert de volgende voorwaarden voor annulering van inschrijving, zoals ook omschreven in het Kostenoverzicht voor de Classic:

 • bij annulering tot 31 december 2021 brengt Skate4AIR de volgende (werkelijk gemaakte) kosten in rekening: 50% van de organisatiekosten (zoals genoemd onder Inschrijving punt 1) te weten €80.
 • bij annulering na 31 december 2021 tot een week voor de datum van de start van het programma van de Classic brengt Skate4AIR 90% van het deelnamegeld in rekening.
 • bij annulering binnen een week tot de start van het programma van de Classic vindt geen restitutie van het deelnamegeld plaats.

Indien deelnemer het deelnamegeld reeds heeft betaald, ontvangt deelnemer restitutie van dit geld conform bovenstaande voorwaarden en uiteraard op basis van de werkelijk door Skate4AIR gemaakte kosten.

Betaalde sponsoropbrengsten worden bij annuleren niet geretourneerd. Indien een deelnemer annuleert die voor de eerste keer mee zou doen, dan wordt het bedrag van € 130 dat hij betaald heeft voor het kledingpakket gerestitueerd, mits dit laatste ongebruikt wordt teruggegeven.

5. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van en met schriftelijke toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers. De schriftelijke toestemming dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Classic aan de Organisatie van Skate4AIR te zijn verstrekt. Deelnemers onder de 14 jaar kunnen alleen meedoen onder een tijdens de tocht te gelden begeleiding van een volwassene. 

Kleding, clinics en webinars

 1. Onderdeel van Skate4AIR is de gelijkheid in kleding. De deelnemers zijn verplicht tijdens de Classic Skate4AIR kleding te dragen. Het dragen van de kleding gedurende de voorbereiding wordt aanbevolen. Het kledingpakket kan na inschrijving worden besteld via de webshop van Bioracer. Deelnemers krijgen na inschrijving hier een mail over.
 2. Er worden drie clinics / webinars (online informatiesessies) op nader vast te stellen data en ijsbanen georganiseerd. De clinics / webinars dienen ter bevordering van zowel betrokkenheid en beleving als informatievoorziening. Zo zal worden geschaatst onder begeleiding van ambassadeur Jochem Uytdehaage en professionele schaatsinstructeurs van Duosport. Verder worden presentaties gegeven omtrent o.a. voorbereiding op de schaatstocht. De kosten van deze clinics/ webinars zijn bij het deelnamegeld inbegrepen. Bij verhindering van deelname aan één of meerdere clinics/ webinars of de reünie vindt geen restitutie van het deelnamegeld plaats.

Tocht en veiligheid

 1. De Classic is geen wedstrijd. 
 2. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname zware eisen stelt aan hun fysieke en mentale conditie. Met de inschrijving verklaart de deelnemer dat hij in staat is deel te nemen en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement. 
 3. Deelnemers respecteren andere rijders, natuur en milieu. Deelnemers houden zich daarbij aan de door de Skate4AIR en de door de AEW gestelde maatregelen.
 4. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en die van de overige schaatsers. In het kader van deze veiligheid is het dragen van een helm verplicht. Aanbevolen wordt het dragen van knie-, scheen-, heup- en enkelbescherming. Skate4AIR adviseert de deelnemers tevoren een sportmedische keuring te ondergaan. Deelnemers kunnen hiervoor onder meer terecht bij een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) in uw omgeving.

Aansprakelijkheid organisatie

 1. Deelname aan de Classic én reis en verblijf geschieden voor eigen risico. Skate4AIR noch de organisatie van Skate4AIR (hierna tezamen Skate4AIR) aanvaardt enige aansprakelijkheid voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en vrijwilliger.
 2. De deelnemer vrijwaart Skate4AIR voor schade die Skate4AIR of derden mochten lijden als gevolg van een aan hem toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. 
 1. Skate4AIR accepteert geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door overmacht, zoals bijvoorbeeld gebrek aan (berijdbaar) ijs, uitzonderlijke dan wel gevaarlijke weersomstandigheden en overlijden (van bijv. deelnemer of iemand van Organisatie) wordt afgelast. Er vindt in deze gevallen geen restitutie van het deelnamegeld plaats anders dan conform de voorwaarden voor annulering zoals hierboven omschreven (onder Inschrijving punt 4). De bijzondere inschrijfvoorwaarden i.v.m. COVID-19 worden verderop in het Deelnemersreglement beschreven.
 2. De deelnemer dient zelf te zorgen voor een adequate verzekering die dekking biedt ter zake van de deelname aan de Classic, zoals een reisverzekering ter dekking van de reis naar en het verblijf in Oostenrijk. De deelnemer dient ook afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor de onder 2 bedoelde schade. Daarnaast wordt het aanbevolen een annuleringsverzekering met sportblessure clausule af te sluiten welke ook uitkeert bij sportblessures. Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten, komt dit voor hun eigen risico.
 3. De Skate4AIR Organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor zelfstandig geboekte accommodaties.
 4. In het geval de Elfstedentocht in Nederland plaatsvindt ten tijde van de Classic en een deelnemer besluit hieraan deel te nemen dan is dit een eigen keuze en vindt er vanuit Skate4AIR geen restitutie van het deelnamegeld plaats. 
 5. Dit deelnemersreglement wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Skate4AIR en de deelnemer zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

 

Bijzondere inschrijfvoorwaarden i.v.m. COVID-19

De deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het feit dat het een bijzondere 11e Skate4AIR editie wordt door de gevolgen van het COVID-19 virus en dat er bijzondere bepalingen, voorwaarden en maatregelen (in Oostenrijk en Nederland) van kracht zijn om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De regels omtrent COVID-19 beschreven in dit reglement kunnen op basis van de actuele situatie wijzigen. Deze bepalingen en maatregelen leest de deelnemer zorgvuldig door alvorens zich definitief in te schrijven en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het Deelnemersreglement en de bijzondere inschrijfvoorwaarden.

Naast de bijzondere inschrijfvoorwaarden van de AEW, hanteert Skate4AIR de volgende specifieke voorwaarden:

Coronatoegangsbewijs

Elke deelnemer aan de Skate4AIR clinics en de Classic dient in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag (van minder dan 24 uur voor het evenement), een vaccinatiebewijs van volledige vaccinatie of een bewijs van herstel van corona minder dan 6 maanden geleden. Voor deelname aan de SkateAIR Classic en toegang tot de clinics is dus het volgende nodig:

 • Een coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app of een printexemplaar via de website CoronaCheck.nl
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Meer informatie over 'Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck' vind je op de website van de  Rijksoverheid.

We houden op alle mogelijke manieren rekening met de overheidsadviezen die er nu en op het moment van het plaatsvinden van de clinics en de Classic gelden zowel in Nederland als in Oostenrijk.

COVID-19 test

Skate4AIR kan de deelnemer in de aanloop naar de Skate4AIR Classic verzoeken een COVID-19 (zelf) test te ondergaan in het kader van de veiligheid van de overige deelnemers en Organisatie. De deelnemer verklaart zich daartoe op voorhand bereid. De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer. In geval van een positieve testuitslag heeft Skate4AIR het recht de deelnemer deelname aan de Classic te ontzeggen. Er vindt in dit geval geen restitutie van het deelnamegeld plaats anders dan conform de voorwaarden voor annulering zoals hierboven omschreven (onder Inschrijving punt 4) en uiteraard op basis van de werkelijk door Skate4AIR gemaakte kosten.

COVID-19 maatregelen en annulering

 1. Skate4AIR behoudt zich het recht voor om de Classic 2022 te annuleren als direct gevolg van (overheids) maatregelen in Nederland en Oostenrijk gerelateerd aan COVID-19. De Organisatie houdt deze maatregelen nauwlettend in de gaten en staat in direct contact met de AEW. Indien Skate4AIR hiertoe besluit dan zijn voor de deelnemer dezelfde annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals hierboven omschreven (onder Inschrijving punt 4) met het oog op restitutie van het deelnamegeld. Uiteraard draagt de deelnemer bij inschrijving een risico tot maximaal het reeds betaalde deelnamegeld.
 1. De deelnemer ontvangt geen of slechts gedeeltelijke restitutie van het deelnamegeld indien het evenement door de AEW en/of Skate4AIR wordt geannuleerd na 31 december 2021 ten gevolge van:
 • Overheidsmaatregelen in Oostenrijk (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een verbod op het evenement)
 • Een inreisverbod in Oostenrijk, Karinthië of Weissensee
 • Een uitreisverbod uit Nederland

3. Indien Skate4AIR de Classic 2022 annuleert, is de deelnemer vrij om naar Oostenrijk af te reizen en op eigen risico deel te nemen aan de AEW toertocht. Skate4AIR zal het contact met de hotelaccommodatie en het startbewijs van de AEW overdragen aan de deelnemer.

Akkoord

De deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit Deelnemersreglement en het volledig te hebben aanvaard. Door acceptatie van dit reglement – middels het aanvinken in het online Kentaa aanmeldformulier – verklaart de deelnemer aan Skate4AIR 2022 akkoord te gaan met de inhoud van dit geldende reglement en zich aan de gestelde eisen/ voorwaarden te houden.